Algemene leveringsvoorwaarden

Naam: Ventje
Adres: Atoomweg 7, 3542 AA Utrecht, Nederland
Telefoon: (+31) 30 227 09 22
E-mail: info@ventje.nl
KVK nr. 61910910
VAT nr. NL001555552B18

Artikel 1: Definities
Algemene (leverings)voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Klant: degene aan wie Ventje een aanbod/offerte doet en/of waarmee Ventje een overeenkomst sluit.
Product: de door Ventje tot stand gebrachte meubelstukken en overige artikelen.
Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Ventje voor of ten behoeve van de Klant gaat verrichten, verricht en/of heeft verricht.
Vergoeding: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de Opdracht met de Klant is overeengekomen.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Ventje en de Klant.
Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Ventje en de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke Overeenkomst en elke andere rechtsverhouding tussen Ventje en een Klant.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien Ventje niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ventje in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.
4. Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
1. Aanbiedingen en/of offertes vervallen na afloop van één (1) maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Ventje na de aanvaarding van het aanbod door de Klant, deze aanvaarding schriftelijk bevestigt, of indien deze schriftelijke bevestiging uitblijft, wanneer zij start met uitvoering van de Overeenkomst. Het voldoen van de bedongen aanbetaling wordt beschouwd als de aanvaarding van het aanbod van Ventje door de Klant.

Artikel 4: Annulering
De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde annuleren. De Klant is in dat geval 20% van de overeengekomen prijs of, indien de prijs wordt vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren en materialen, van de geschatte prijs verschuldigd. Daarnaast is de Klant gehouden tot vergoeding van alle kosten die Ventje reeds ten behoeve van de Overeenkomst gemaakt heeft, verminderd met de besparingen die Ventje als gevolg van de annulering geniet.

Artikel 5: Uitvoering Overeenkomst
1. Ventje heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ventje het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen alvorens aan te vangen met uitvoering van de volgende fase.
3.Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ventje het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. De Klant verstrekt aan Ventje tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
5. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Ventje heeft het recht om de Overeenkomst (of een gedeelte daarvan) door derden te laten uitvoeren.
7. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
8. De Klant draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van Ventje.
9. De uitvoering van de Overeenkomst zal pas door Ventje worden ingepland wanneer de Klant de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan.

Artikel 6: Wijziging Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Ventje en de Klant hierover in overleg treden.
2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. Ventje zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. De Klant kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.
3. Ventje is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Klant. Ventje zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte brengen.
4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.
5. Ventje is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Klant.
6. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst prijsstijgingen voordoen in de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke grondstoffen, is Ventje bevoegd deze prijsstijgingen door te berekenen aan de Klant. De Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is in dat geval bevoegd de Overeenkomst kosteloos te annuleren

Artikel 7: Termijnen
1. Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en niet te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de Klant derhalve Ventje schriftelijke in gebreke te stellen en daarbij Ventje een redelijke termijn te gunnen de Overeenkomst alsnog na te komen.
2. Wanneer Ventje zorg draagt voor de plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, brengt zij de Klant schriftelijk of mondeling op de hoogte van de voltooiing hiervan. De Klant wordt geacht het resultaat van de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan Ventje verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 3 dagen na de kennisgeving van Ventje dat uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
3. Het risico voor het Product gaat over op de Klant bij aflevering. Wanneer Ventje zorg draagt voor plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, gaat het risico voor het Product over door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst ingevolge het tweede lid van dit artikel.
4. Wanneer de Klant om welke reden dan ook het Product niet op de opgegeven leverdatum in ontvangst wil of kan nemen, is Ventje bevoegd de extra kosten, waaronder de kosten voor de opslag van het Product, die zij in verband hiermee moet maken aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 8: Betaling
1. De prijzen en tarieven zijn vermeld in EURO en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. De Klant is niet bevoegd tot verrekening.
3. Unless otherwise agreed, Ventje will charge 50% of the agreed price or the estimated price as a down payment. The remaining part of the price will be charged in a final invoice after completion of the Agreement De resterende gedeelte van de prijs zal na voltooiing van de Overeenkomst in een einddeclaratie in rekening worden gebracht.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient de door Ventje bedongen aanbetaling voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden en betaling van de eindfactuur voorafgaand aan de verzending dan wel het ophalen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien de Klant niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande vorderingen. Daarnaast is de Klant verplicht tot vergoeding van de door Ventje gemaakte redelijke, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor invordering.
6. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Klant zijn de vorderingen van Ventje en de verplichtingen van de Klant jegens Ventje onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Ventje in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ventje totdat de Klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd volledig heeft voldaan.
2. Het verschuldigde betreft tevens de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 10: Overmacht
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: bedrijfsstoringen bij Ventje of haar leveranciers, stakingen bij Ventje of haar leveranciers, storingen waaronder filevorming in het verkeer ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan Ventje, brand, waterschade, storingen in de levering van energie, dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en vernielingen aan eigendommen van leverancier, alsmede diefstalgevallen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Ventje in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd.

 1. In geval van overmacht zijn partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot schadevergoeding als gevolg daarvan.
 2. Zowel Ventje als de Klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 3. Indien Ventje ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ventje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 4. Ventje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ventje zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11: Garantie
Ventje verplicht zich gebreken aan materialen, constructie of installatie van het Product die zich binnen een (1) jaar na (op)levering openbaren, op haar kosten te herstellen.

 1. Deze verplichting vervalt wanneer:
  – het gebrek bij (op)levering van het Product reeds waarneembaar aanwezig was en de Klant op dat moment geen herstel bedongen heeft;
  – het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Klant;
  – zonder toestemming van Ventje, door of in opdracht van de Klant wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan het Product;
  – het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
  – het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening van de Klant komt;
  – de Klant Ventje onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.
 1. Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Klant Ventje in ieder geval binnen twee maanden schriftelijke op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek.
 2. Wanneer een Product wordt samengesteld uit verschillende delen massief hout of multiplex kan er een kleurverschil bestaan tussen deze verschillende delen. Dergelijke verschillen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De door Ventje gepresenteerde monsters en stalen waarop de Klant zijn keuze voor de te gebruiken materialen kan baseren, kunnen binnen redelijke grenzen uiterlijk afwijken van de in het Product gebruikte materialen. Dergelijke afwijkingen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Hout is een natuurproduct. De gevolgen voor het Product van de aan het hout inherente eigenschappen, zoals uitzetten, krimpen en krom trekken, kunnen, behalve wanneer zij overmatig zijn, niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.
 5. De door Ventje geleverde daken worden besteld aan de hand van het kleurnummer dat de Klant opgeeft. Kleurafwijkingen zijn als gevolg daarvan mogelijk. Er kunnen ook kleurafwijkingen ontstaan tussen het tentdoek dat op de site wordt genoemd en getoond en het geleverde product.
 6. Het in dit artikel gestelde laat de overige rechten van een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, onverlet
 7. In geval van verkoop van een camper door Ventje aan de Klant verstrekt Ventje drie (3) maanden garantie op enkel de mechanische delen van de motor en versnellingsbak van de betreffende camper.
 8. Uitsluitend de Klant kan aanspraak maken op garantie jegens Ventje. Derden, bijvoorbeeld degene aan wie de Klant zaken heeft door geleverd, kunnen jegens Ventje geen aanspraak maken op garantie.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Ventje is slechts aansprakelijk voor directe schade op welke grondslag dan ook die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Ventje

 1. Ventje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. De Klant geeft Ventje toestemming om aanpassingen aan zijn voertuig te maken zoals onder andere, en niet beperkt tot, uitsparingen in de carrosserie en het chassis. Ventje is niet aansprakelijk voor schade aan of verzwakking van het voertuig.
 3. Indien Ventje aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ventje op welke grondslag dan ook beperkt tot het bedrag waarop een eventueel door Ventje op aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Ventje overeenkomstig de verzekering draagt.
 4. Als Ventje om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van het voorgaande lid, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 50% van het netto factuurbedrag van het geleverde c.q. het uitgevoerde werk.
 5. De Klant dient de schade waarvoor Ventje aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk aan Ventje te melden.
 6. Het stallen van uw voertuig bij Ventje, of één van de bedrijven waar werkzaamheden uitgevoerd worden in opdracht van Ventje of de Klant van Ventje, zowel op het terrein als in een bedrijfsruimte, is volledig voor eigen risico van de Klant.
 7. Bij de camperombouw kan Ventje mogelijk in een aantal gevallen gebruik van gecertificeerde producten waarbij de certificaten of testrapporten afgegeven zijn door de RDW, de TÜV of een andere Europese keuringsinstantie. Daarnaast kan Ventje aan Klanten producten leveren die op de hierboven beschreven manier gecertificeerd zijn. Ventje kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het RDW keuringsstation waar de camper van de Klant ter keuring aangeboden wordt, door de Klant dan wel door Ventje, deze certificaten of testrapporten niet erkent. Ventje kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de keuring en van de beoordeling door het RDW keuringsstation.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
De rechten van intellectuele eigendommen op het Product en alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht berusten bij Ventje. Het is de Klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Ventje het Product te verveelvoudigen of de documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

 1. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Klant alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van Ventje retour te zenden of te vernietigen.

Artikel 14: Zekerheid en eigendomsvoorbehoud
Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst Ventje er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Klant zijn betalingsverplichting zal nakomen, kan zij zekerheid bedingen. Ventje is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

 1. Het eigendom van het Product en de overige geleverde materialen gaat pas over op de Klant, wanneer hij al hetgeen op grond van enige overeenkomst met Ventje verschuldigd is, heeft voldaan.
 2. De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van het Product en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Ventje heeft voldaan.

Artikel 15: Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen en verweren jegens Ventje en de door Ventje (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. H

 1. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst voorzover de wettelijke regeling inzake de klachtplicht is nagekomen. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Klant Ventje ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ventje partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Ventje en Klant ontstaan worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.